Introdusert/introduseres: 2006 Høst
Studiepoeng (SP):
15
 Undervisningsstart: Høst, Vår Undervisningssemester: 1
 Endelig eksamen: -

Fakultet:
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt: Institutt for helsefag
[Utskrift]
[Nynorsk]
[English]

Fagperson(er):

Liv Helen Heggland, Faglærer
Elin Dysvik, Fagansvarlig

Introduksjon:
-

Formål:
Teoretiske studier skal gi studenter et grunnlag for å kunne identifisere, planlegge, gjennomføre og vurdere utøvelse av operasjonssykepleie. Studenter skal videreutvikle sin forståelse for sykepleiefaget. De skal være analytiske og kritiske i sin tenkemåte og øves i å bruke forskningsbasert kunnskap i kliniske situasjoner. I andre semester legges det vekt på utøvelse av sykepleie til elektive operasjonspasienter.
 
Innhold:
Utdanningens emner VOP100 Operasjonssykepleie 1, VOP110 Operasjonssykepleie 2 og VOP120 Operasjonssykepleie 3 er delt opp i tre faggrupper: samfunnsvitenskap, naturvitenskap/medisin og sykepleievitenskap. Studieopplegget i faggruppen samfunnsvitenskap er felles for videreutdanning i anestesi-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie. En del felles studieopplegg vil studentene i videreutdanning i operasjonssykepleie ha i faggruppen naturvitenskap/medisin med videreutdanning i anestesi-, intensiv- og barnesykepleie. Studieopplegget i faggruppen sykepleievitenskap er ikke sammenfallende med andre studieemner ved høyskolen. Det faglige innholdet og inndelingen i de tre faggruppene korresponderer med rammeplanens begreper hovedemne 1, hovedemne 2 og hovedemne 3.  Expand/Collapse Item
 
Forkunnskapskrav:
1. VOP100 Operasjonsykepleie 1, VOPP10 Kliniske studier 1 - Operasjonsykepleie
<
 
Anbefalte forkunnskaper:
Oppdaterte kunnskaper fra bachelorstudiet i sykepleie i anatomi, sykepleieteori og metode.
 
Eksamen/prøve Vekting Varighet Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1

Individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være en mappe som består av fagnotater som studenten har skrevet i løpet av semesteret.

Det er utarbeidet kriterier for mappeeksamenen. Disse er tilgjengelig for studenter på It's learning.

For studenter ved videreutdanning hvor det ikke er årlig opptak er det imidlertid mulig å søke om individuelt opplegg når det gjelder tidspunkt for nye arbeidskrav eller nye eksamener/prøver dersom kravet ikke er innfridd innen de oppsatte tidspunkt. Søknad om dette stiles til og behandles av instituttleder. (ref. Intern reglement punkt 3.12)

Obligatorisk(e) undervisningsaktivitet(er) som må være bestått:
1. Nærværsplikt i basisgrupper
2. Bestått kliniske studier i første semester
3. Godkjent skriftlig test 1. semester
4. Godkjent prosjektplan
5. Individuell skriftlig test i medisinsk- teknisk utstyr

Undervisningsaktivitet: Det er nærværsplikt i basisgrupper ved PBL-undervisning.

Ved fravær ut over 10% kan alternativt arbeidskrav vurderes av fagærer.
 
Åpent for privatister:
Nei
 
Åpent for studenter med studierett på:
Operasjonssykepleie - videreutdanning
 
Studiepoengreduksjon:    
Operasjonsykepleie 2   (VOP110 - 1 )     15 SP
 
Studentevaluering:
Evalueringsskjema, evaluering i plenum, samarbeidsutvalg og referansegruppe
 
Arbeidsformer:
Studiesamlingene vil omfatte PBL-oppgaver, forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, studentundervisning, praktiske øvelser og fag- og refleksjonsnotater.
 
Praksis:
Se emnet VOPP11 Kliniske studier 2 - Operasjonssykepleie.
 
Litteratur / Pensum:
Det tas forbehold om enkelte justeringer av pensumlisten, slik at endelig pensum vil foreligge ved emnets oppstart.

Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.

Litteratur som betraktes som kjernelitteratur ved videreutdanning i operasjonssykepleie er merket med · Referanser merket med * er samlet i kompendier og fås kjøpt ved Invivo.

En del av litteraturen anbefales brukt gjennomgående i studiet.

SAMFUNNSVITENSKAP II:

*Bunch, Eli Haugen (2001). Etiske dilemmaer i en høyteknologisk avdeling. I: Vård i Norden, vol. 21, nr. 3, s. 4-8.

· Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (28.04.2004). Veiledning til forskning på mennesker.  Expand/Collapse Item